Software Products
ปฎิทิน
October 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
UserOnline

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

โปรแกรมบัญชีแยกประเภทคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่รวบรวมขอมูลต่างๆจากระบบงานอื่นๆ และแยกประเภทของเอกสารทางบัญชีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน โปรแกรมยังสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด…

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

ตัวอย่างรูปภาพหน้จอโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

รายละเอียดโปรแกรมบัญชีแยกประเภท

  • สามารถกำหนดรหัส บริษัท/ สาขา/ ฝ่าย /แผนก ได้ไม่จำกัด
  •  การสร้างผังองค์กร (chart of account) อิสระในแต่ละบริษัท และสามารถสำเนา (copy) ไปอีกบริษัทได้
  • สามารถจัดสรรงบประมาณ (budget)ได้ ถึง 5 ชุด
  • สามารถเริ่มการใช้งานโปรแกรมได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมา
  • การใส่ยอดยกมาต้นงวดบัญชี ผู้ใช้สามารถใส่หลังจากที่ บันทึกรายการบัญชีประจำวันไปแล้ว และไม่ต้องทำทุกปี ทำเฉพาะปีแรกที่เริ่มใช้งาน
  •  วิธีการบันทึกรายการบัญชี (ใบสำคัญ) ระบบอำนวยความ สะดวกและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยผู้ใช้สามารถกำหนด รูปแบบการลงบัญชีไว้ล่วงหน้า โดยกำหนดเป็น Template
  • กำหนดเปอร์เซ็นต์กระจาย รายได้/ค่าใช้จ่าย เข้าหน่วยงาน หรือโครงการอัตโนมัติ (allocate cost) และรองรับการเฉลี่ย ภาษีซื้อ กรณีเป็นธุรกิจที่มีรายได้ทั้งที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่า เพิ่มและที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • กำหนดรูปแบบมาตรฐานการบันทึกบัญชีตามสมุด (บันทึกคู่บัญชีตาม Template)
  • การบันทึกรายการบัญชี ใช้หลักบัญชีคู่ โปรแกรมจะเช็ค Debit และ Credit Balance ก่อนจบ Voucher
  • สามารถพิมพ์ใบสำคัญ (Voucher) หลังจากที่บันทึกรายการ บัญชีแล้ว
  • รองรับบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถแยกรายได้ค่าใช้จ่าย และงบการเงินของ BOI และ NON-BOI หรือ งบการเงินรวมทั้งกิจการ
  • บันทึกข้อมูลของปีถัดไปโดยไม่ต้องปิดสิ้นปีก่อน
  • รายงานรายได้และค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยงาน (Profit/Cost Center) และแยกตามงานหรือโครงการ (Project/Job)
  • สามารถออกงบทดลอง ก่อนทำการผ่านรายการเข้าบัญชี แยกประเภท
  • ปิดบัญชีสิ้นปี ปิดรายได้ ค่าใช้จ่าย เข้าบัญชีกำไรขาดทุน สะสมและทำยอดยกไปปีถัดไปให้อัตโนมัติ
  • การปิดบัญชีสิ้นปีทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ไม่จำกัดจำนวนปีย้อนหลังที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้
  • รองรับ Tax System (ระบบภาษี)
  • สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบต่อเนื่องได้ สั่งพิมพ์ได้มากกว่า 1 Copy ระบุข้อความพิเศษที่จะพิมพ์ใน แต่ละชั้นได้ (ฉบับที่ 1 ของผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย, ฉบับที่ 2 ของ…)
  • รองรับธุรกิจที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้า
  • สามารถกำหนดงวดที่จะนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ กรณี ผู้ขายไม่ได้มารับเช็ค ตามกำหนด
  • พิมพ์ใบต่อภ.ง.ด. ได้ทุก ภ.ง.ด.
  • สามารถพิมพ์บัญชีพิเศษ การหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
  • สามารถพิมพ์รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ทั้งประจำเดือน และประจำปี
  • งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation Statement)

รายงานระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger Report)

  • รายงานสมุดรายวัน โดยแยกตามรหัสสมุด
  • รายงานบัญชีแยกประเภทสามารถระบุเฉพาะที่ผ่าน บัญชีแล้ว
  • รายงานเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน, แต่ละไตรมาส
  • รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีขาย
  • รายงานภาษีซื้อสามารถระบุงวดที่จะขอคืนภาษีซื้อหรือนำ ภาษีซื้อไปเครดิตได้
  • รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งซื้อและขายสามารถแยกพิมพ์ตามประเภทอัตราภาษีได้ ใน 1 งวดสามารถบันทึกอัตราภาษีได้ ไม่จำกัดอัตรา
  • รายการรายได้ที่ปรากฎบนหนังสือรับรองฯ ผู้ใช้สามารถ เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เองเมื่อสรรพากรมีการเปลี่ยนแปลง
  • ฯลฯ.

Comments are closed.