Software Products
ปฎิทิน
October 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
UserOnline

ตัวอย่างรูปภาพโปรแกรมต้นทุนตามกิจกรรม

ต้นทุนฐานกิจกรรม หรือ ต้นทุนตามกิจกรรม ( Activity-Based Costing: ABC) เป็นระบบคิดต้นทุนแบบใหม่ ที่สามารถสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในกระบวนการผลิต โดยอาศัยกิจกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการที่สร้างขึ้นสำหรับลูกค้า วิธีการ ABC เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเข้าใจถึงต้นทุนของสินค้าและต้นทุนของบริการที่มีถึงลูกค้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดราคาของสินค้าหรือบริการให้มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการประกอบเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ บทบาทของต้นทุนตามกิจกรรมทำให้หน่วยงานบัญชีและหน่วยงานอื่นภายในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ขจัดความยุ่งยากและข้อขัดแย้งในการคำนวณต้นทุน

รายละเอียดโปรแกรมบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม 

 • คำนวณต้นทุนต่อหน่วยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและเป็นเครื่องมือสำหรับฝ่ายจัดการ
 • รองรับการผลิตสินค้าทั้งกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีสูตรสำหรับผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้าระหว่างผลิตละกรณีที่ไม่สูตรการผลิต
 • รองรับธุรกิจทั้งผลิตสินค้าและธุรกิจที่ให้บริการ
 • กระบวนการจัดทำต้นทุนการผลิตตามกิจกรรม
 • กำหนดศูนย์การผลิต
 • กำหนดผลงานของแต่ละศูนย์การผลิต
 • กำหนดกิจกรรมของแต่ละผลงาน
 • กำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม
 • กำหนดศูนย์สนับสนุนการผลิต
 • กำหนดผลงานของแต่ละศูนย์สนับสนุนการผลิต
 • กำหนดกิจกรรมของแต่ละประเภทบริการ
 • กำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม
 • กำหนดนโยบายบัญชีต้นทุน
 • กำหนดประเภทผลผลิต
 • กำหนดรูปแบบรายงานและเอกสารแบบฟอร์มรายงานเพื่อการตรวจสอบ
 • รายงานเพื่อการใช้งาน
  ImpressABC
  :: ประโยชน์ของโปรแกรมระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ::
 1. สามารถทราบถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในภาพรวมของผลผลิตแต่ละชนิดที่ผลิต(Product) หรือบริการแต่ละประเภทที่ขายสำหรับลูกค้าแต่ละราย หรือการ ปฏิบัติงานแต่ละประเภท เช่นการจัดซื้อวัตถุดิบในแต่ละ Lot การขายสินค้าให้กับ ลูกค้าแต่ละรายหรือแต่ละเขตการขาย การจัดหาบุคคลากรแต่ละรุ่น หรือต้นทุนโครงการก่อสร้างแต่ละ Project
 2. สามารถทราบได้ว่าต้นทุนของผลผลิต หรือบริการ ตามข้อ 1. เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตใด และมีต้นทุนขั้นตอนละเท่าใดของกระบวนการผลิต หรือการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตหรือ ความสำเร็จของงาน ตามข้อ 1.
 3. สามารถทราบได้ว่าต้นทุนของแต่ละกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนตามข้อ 2. มีต้นทุนกิจกรรมละเท่าไร
 4. สามารถทราบได้ว่า ต้นทุนของแต่ละกิจกรรมตามข้อ 3. ประกอบด้วย ปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง และมีต้นทุนชนิดละเท่าไร นอกจากนี้ยังทราบถึงองค์ประกอบของค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปทั้งทางตรง และ ทางอ้อม จากการปฏิบัติงานดัง กล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
 5. จากข้อมูลที่ได้ในข้อที่ 4. จะทำให้สามารถพิจารณาความเหมาะสม และความจำเป็นของแต่ละกิจกรรมที่ต้องกระทำในข้อ 4. ว่าจะคงอยู่ หรือตัดออก หรือ ลดขนาดของปฏิบัติงาน หรือเพิ่มงานที่มองข้ามไปเพื่อเพิ่มผลผลิต หรือเพิ่ม คุณภาพของผลผลิต แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพราะว่า ปริมาณผลผลิตก็ดี คุณภาพผล ผลิตก็ดี ปริมาณผลพลอยได้ก็ดี ปริมาณความสูญเสียก็ดี ตลอดจนต้นทุนของผล ผลิตจะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก หากไม่เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ทำ
 6. สามารถปรับปรุงกิจกรรมในกระบวนการผลิต การปฏิบัติงาน ให้มี ประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างเหมาะสม
  • สินค้าสำเร็จรูป
  • งานระหว่างทำ
  • ผลพลอยได้
  • สินค้าเกรดของเสีย

Comments are closed.